Home

小鱼驿站

22 Jan 2015

git 常见问题汇总

1. git log 常用命令:

下一条:  return
下一页:  space bar
前一页:  w
退出:  q
帮助:  h

2. git tag 常用命令:

git tag -a v1.4 -m 'my version 1.4' #当前提交添加 tag
git tag -a v1.4 9fceb02  #给任意提交添加 tag
git tag -d v1.4 # 删除一个tag
git push origin :refs/tags/v1.4 # 删除远程仓库tag
git show v1.4
git push origin --tags

参考: http://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging

Til next time,
small_fish__ at 22:31

scribble